Utskott

Revisionsutskott

Styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter.

Revisionsutskottets uppgifter och ansvar omfattar att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet utvärderar bolagets processer för intern kontroll och hanteringen av finansiella och rörelsemässiga risker. Revisionsutskottet svarar även för styrelsens löpande kommunikation med Bolagets revisorer, fastställande av riktlinjer för vilka tjänster som skall upphandlas av revisorer utöver revision, utvärdering av revisionsinsatsen, biträde till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor samt arvodering av revisionsinsatsen.

Ersättningsutskott

Styrelsen utsåg i samband med det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2019 ett ersättningsutskott som utgörs av Charlotta Falvin (utskottets ordförande) och Annika Andersson.

Ersättningsutskottets uppgifter och ansvar omfattar att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.