Ersättningar

Bolagsledningens rörliga ersättning

De ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för INVISIO Communications och dess dotterbolag har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja INVISIO Communications utveckling både på kort och på lång sikt. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.