Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i INVISIOs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger vanligen rum i april månad i Stockholm.

På årsstämman fattas beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, fastställelse av arvoden till styrelse och revisor, samt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen eller Koden.

Extra bolagsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill enligt Aktiebolagslagen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om stämmans ändring av bolagsordningen.

Årsstämma 2020
INVISIOs årsstämma 2020 äger rum den 5 maj 2020, klockan 13:00, i IVAs konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen ir@invisio.com eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, INVISIO Communications AB, Box 151, 201 21 Malmö. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning

Årsstämma 2019 
INVISIOs årsstämma 2019 ägde rum den 2 maj 2019.

Relaterade dokument
Nedan finns dokument relaterade till INVISIOs bolagsstämma.