Aktieägare

Ägande i INVISIO Communications AB, per 2019-07-31 (Euroclear)

Ägare Antal aktier Andel röster
och kapital (%)

SIX SIS AG, för kunders räkning

6 532 927 14,8

Swedbank Robur fonder

3 972 599 9,0

Arbejdsmarketedts Tillaegspension 

3 962 642 9,0

Laqe Jonason

3 660 600 8,3

Fjärde AP-Fonden

2 691 707 6,1

Handelsbanken fonder

2 600 000 5,9

Aidani AB

2 075 889 4,7

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

1 857 629

4,2

SEB Investment Management

819 033 1,9

SEB, Copenhagen

817 816 1,9

Övriga

15 107 652 34,3

Totalt

44 098 494 100,0